کلیدواژه‌ها = HEC
پتانسیل‌یابی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های حوضه معرف امامه

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 61-73

فاطمه کریمی صحنه سرایی؛ علی محمد آخوند علی


بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لکشا نکارود)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-43

محمدرضا ریاحی؛ کریم سلیمانی؛ سیدرمضان موسوی؛ معصومه بنی هاشمی


تعیین پارامترهای اساسی در فرآیند ذوب برف در تخمین آب‌نگار سیل در حوضه آبریز کارون

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 133-142

فاطمه کاراندیش؛ جهانگیر پرهمت؛ کیومرث ابراهیمی


تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی