کلیدواژه‌ها = خشکسالی
بررسی ویژگیهای خشکسالی هواشناسی استان خوزستان با استفاده از تئوری RUN و مدل زنجیره مارکوف

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 29-39

بهزاد عادلی؛ علیرضا نفرزادگان؛ آرش ملکیان؛ احمد نوحه گر