کلیدواژه‌ها = طوق
بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از طوق در کاهش عمق و تأخیر در شروع آبشستگی در اطراف تکیه‌گاه مستطیلی پایه پل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-141

حسین حسین جان زاده؛ خسرو حسینی؛ عبداله اردشیر؛ حجت کرمی


تأثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آب‌شستگی اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 135-142

سید جواد مشکواتی تروجنی؛ محسن مسعودیان؛ سید مجتبی صانعی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی


بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر