کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
تعیین ضرایب حساسیت و بهترین تابع تولید آب- شوری- عملکرد شلغم در منطقه کاشمر

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 111-119

مهدی مکاری؛ میثم عابدین پور؛ هادی دهقان