کلیدواژه‌ها = توزیع رطوبت
تغییرات پروفیل رطوبتی خاک در شرایط کاربرد بیوچار و آب دارای آلودگی میکروبی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 113-127

10.22034/iwrj.2022.10156.2373

فروغ عباسی؛ مهدی قبادی نیا؛ فریبرز عباسی؛ عبدالرحمن معتمدی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر مغناطیس و ماده آلی بر آب و مشخصات حرکت جبهه رطوبتی در محیط متخلخل

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 23-36

سید هادی ابطحی؛ محمد همتی؛ وحید رضاوردینژاد


آنالیز ابعادی الگوی خیسیدگی خاک از کپسول‎های رسی متخلخل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 77-85

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ فرزین نصیری صالح


بررسی توزیع رطوبت- نیترات و عمق نصب لاترال‌ها در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 67-77

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی