کلیدواژه‌ها = جریان مستغرق
برآورد معادلات جریان و ضریب دبی دریچه های سالونی در شرایط مستغرق، با استفاده از رابطه مومنتم

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 51-58

فاطمه یوسفوند؛ محمد جواد منعم؛ محمد رضا کاویانپور


ضریب دبی جریان برای دریچه‌های قائم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 153-158

نوید ناصحی اسکویی؛ فرزین سلماسی


برآورد ضریب دبی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی و قطاعی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 153-167

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن