کلیدواژه‌ها = GIS
ارزیابی مدل‌های ORYZA2000 و VSM در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های آبیاری

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/iwrj.2022.13993.2433

محمدرضا شبان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمداسماعیل اسدی؛ خلیل قربانی


تعیین مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب‌ زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و ANP

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 157-169

امید کریمی؛ اسماعیل اسدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد


مدلسازی اندرکنش سطح آب دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی با استفاده از GMS

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 129-137

سمانه دادآفرید؛ بهزاد حصاری؛ هیراد عبقری


بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لکشا نکارود)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-43

محمدرضا ریاحی؛ کریم سلیمانی؛ سیدرمضان موسوی؛ معصومه بنی هاشمی


پتانسیل‌یابی منابع آب کارست کوه‌های دوان و شاپور براساس تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-100

مجید دشتی برمکی؛ محسن رضایی؛ جواد اشجاری


مکان‌یابی تغدیه مصنوعی با استفاده از GIS در دشت ماهی‌دشت کرمانشاه

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 47-53

عبدالله طاهری تیزرو؛ حسن مشایخی؛ محمد زارع


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل DRASTIC

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 143-151

سمیه میرزایی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ حبیب الله بیگی؛ جهانگرد محمدی


محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از شیوه‌های GIS و RS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصورآباد بیرجند)

دوره 3، شماره 2، دی 1388، صفحه 31-40

مصطفی یعقوب‌زاده؛ ابوالفضل اکبر پور؛ غلامعباس بارانی؛ بهروز اعتباری؛ حمید کاردان‌مقدم