نویسنده = سید عباس حسینی
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکست آنی و تدریجی سد بر تغییرات بستر رسوبی

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14211.2488

امین مالدار بادلی؛ سید عباس حسینی؛ بابک فضلی مالیدره؛ میثم فاضلی


بررسی ارتباط هیدرولیکی آبخوان کاشان با دریاچه نمک مجاور آن و تعیین منشاء شوری ایجاد شده در آبخوان

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13889.2403

ابراهیم آقابیگی؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی پیربازاری؛ رضا قضاوی