نویسنده = سید حسن طباطبایی
آثار کاربرد بیوچار بر سرعت نفوذ آب به خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای خاک لوم شنی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 103-112

10.22034/iwrj.2022.10110.2365

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ سید حسن طباطبایی؛ حسین شیرانی


تأثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره‌وری آب در گیاه لوبیا قرمز

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 97-105

10.22034/iwrj.2021.11181

زهره شاهرخیان؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سید حسن طباطبایی؛ علی شاه نظری


تأثیر آبگریزی خاک بر رواناب و فرسایش در شدت‌های مختلف بارش

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-60

ریحانه السادات موسوی زاده مجرد؛ سید حسن طباطبائی؛ بهزاد قربانی؛ نگار نورمهناد


بررسی اثر قرارگیری لایه بایوچار در محیط متخلخل بر منحنی رخنه و پروفیل توزیع نیترات

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 159-170

مریم یعقوبی؛ سید حسن طباطبایی؛ طاهره ریسی؛ رسول شادنیا


حذف نیترات از آبهای زیرزمینی بصورت درجا با منابع کربنی مایع

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 147-159

فریده انصاری سامانی؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ ابراهیم علایی


‌تاثیر کاربرد آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با فیلتر سیلیس بر خصوصیات شیمیائی خاک در شرایط استفاده از پساب

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-68

ساناز اجل لوییان؛ پیام نجفی؛ زهره ناظم؛ سید حسن طباطبائی


تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب‌گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی

دوره 11، شماره 3، مهر 1396، صفحه 71-80

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ شجاع قربانی دشتکی


تعیین مناسب‌ترین مدل تابش در معادله هارگریوز- سامانی در دشت شهرکرد با استفاده از داده‌های لایسیمتر

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 47-56

محمد امین زارعی؛ سید حسن طباطبائی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی


جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 197-204

مریم آسمان رفعت؛ سید حسن طباطبائی؛ مسعود نوشادی


نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


انتخاب روش مناسب برای کاهش طول اختلاط کامل در جریان آشفته در کانال مستطیلی

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 11-18

عالیه سعادت پور؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسن طباطبائی


بررسی کاربرد روش هال اصلاح‌شده در مدل ترکیبی بیلان حجمی-اینرسی صفر برای آبیاری جویچه‌‌ای

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 11-18

سودابه گلستانی؛ محمد شایان نژاد؛ سید حسن طباطبائی