نویسنده = محمد شایان ن‍ژاد
بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-9

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


تعیین ابعاد بهینه زهکش پنجه‌ای بر اساس بهترین خط نشت در سد‌های خاکی همگن با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-10

سعید صالحی؛ محمد شایان نژاد؛ سید سعید اخروی؛ نویده نجف پور


تخمین و بازسازی داده‌های حداکثر بارش 24 ساعته در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 179-186

محمد مهدی متین‌زاده؛ روح الله فتاحی؛ محمد شایان نژاد؛ خدایار عبداللهی


بررسی کاربرد روش هال اصلاح‌شده در مدل ترکیبی بیلان حجمی-اینرسی صفر برای آبیاری جویچه‌‌ای

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 11-18

سودابه گلستانی؛ محمد شایان نژاد؛ سید حسن طباطبائی