نویسنده = محسن مسعودیان
بررسی تأثیر فشردگی جانبی روی ضریب دبی سرریزهای استوانه‌ای

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 23-32

فاطمه نادری؛ محسن مسعودیان؛ کلاوس راتچر


بررسی آزمایشگاهی موقعیت سازه سرریز- دریچه استوانه‌ای در راستای عمود بر جریان بر روی ضریب دبی جریان

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-41

ارمغان سوری؛ محسن مسعودیان؛ کلوس راچر؛ اسماعیل کردی


تأثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آب‌شستگی اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 135-142

سید جواد مشکواتی تروجنی؛ محسن مسعودیان؛ سید مجتبی صانعی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی