نویسنده = اکرم عباسپور
بررسی اثر سوراخ‌آب در کاهش زیرفشار سد انحرافی یوسف کند مهاباد

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 187-192

سلیم عزیزی؛ فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


شناسایی مناطق مناسب تشکیل مخزن‌های آب‌های زیرزمینی با استفاده از تکنیک ژئوفیزیک مطالعه موردی: حاشیه رودخانه قره‏چای، ساوه

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 217-222

مصطفی مرادی دشت پاگردی؛ احمد نوحه‌‌گر؛ حسن وقارفرد؛ علی پور‌جنایی؛ اباذر مجیدی؛ افشین هنربخش


بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه طالقان

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 213-217

سمانه رضوی‌زاده؛ محسن محسنی ساروی؛ علی سلاجقه