نویسنده = افشین هنربخش
مقایسه عملکرد بیلان آب سطحی با استفاده از دو مدل مخزنی در حوضه آبخیز کارون-4

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14253.2496

سمیرا بیاتی؛ خدایار عبدالهی؛ افشین هنربخش؛ محمدعلی نصراصفهانی


تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبخیز کارون بزرگ به کمک گشتاورهای خطی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-174

مهدی رادفر؛ علی اکبر شهرباف؛ روح الله فتاحی؛ افشین هنربخش


روندیابی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و ماسکینگام-کانژ(مطالعه موردی: رودخانه دوآب صمصامی)

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 57-65

روح الله کریمیان کاکلکی؛ افشین هنر بخش؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ خدایار عبداللهی