نویسنده = ابوالفضل اکبر پور
توسعه مدل دوبعدی شبیه سازی شکست سد مبتنی برمعادلات آب کم عمق بر روی شبکه بی سازمان مثلثی

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 115-124

ابوالفضل اکبر پور؛ امید خراشادی زاده؛ مجتبی علی پرست؛ حسین مهدیزاده


محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از شیوه‌های GIS و RS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصورآباد بیرجند)

دوره 3، شماره 2، دی 1388، صفحه 31-40

مصطفی یعقوب‌زاده؛ ابوالفضل اکبر پور؛ غلامعباس بارانی؛ بهروز اعتباری؛ حمید کاردان‌مقدم