نویسنده = محمدعلی نصراصفهانی
مقایسه عملکرد بیلان آب سطحی با استفاده از دو مدل مخزنی در حوضه آبخیز کارون-4

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14253.2496

سمیرا بیاتی؛ خدایار عبدالهی؛ افشین هنربخش؛ محمدعلی نصراصفهانی


شبیه‌سازی آورد رودخانه شیرین (اعظم جره) در شرایط تغییراقلیم با استفاده از مدل IHACRES

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 87-98

ریحانه قسمی؛ رسول میرعباسی؛ محمدعلی نصراصفهانی