نویسنده = عبدالمجید لیاقت
ارزیابی مدل‌های DRAINMOD، ENDRAIN و SWAP در تخمین نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان)

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 93-102

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ عبدالمجید لیاقت؛ اصلان اگدرنژاد؛ محسن احمدی


استفاده از تصفیه زمینی در کاهش برخی از ترکیبات پساب شهری با استفاده از ستون خاک

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 137-147

حمیدرضا جوانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی نادری درباغشاهی


بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 221-226

علی مهدوی مزده؛ آناهیتا اسماعیلیان؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالمجید لیاقت


جذب آب توسط ریشه ذرت در شرایط تنش توأمان خشکی و شوری

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 101-112

شکراله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 117-124

علی مهدوی مزده؛ عبدالمجید لیاقت؛ یحیی شیخ محمدی


بررسی جریان نزدیک‌شونده در اطراف لوله زهکش با پوشش پوسته برنج(مطالعه موردی: پروژه ران بهشهر)

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 25-34

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجتبی اکرم


عوامل مؤثر بر شکل خیس‌شدگی خاک در آبیاری قطره‌ای و اصلاح موقعیت قطره‌چکان در اراضی شیب‌دار

دوره 3، شماره 2، دی 1388، صفحه 9-16

رضوان السادات شریف‌‌نیا؛ فرهاد میرزائی؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی اثر تراکم و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری رطوبت با دستگاه تتاپروب

دوره 3، شماره 1، تیر 1388، صفحه 19-29

حمزه علی علیزاده؛ مجید نوری محمدیه؛ عبدالمجید لیاقت