نویسنده = حمیدرضا متقیان
اثر زهکشی کنترل‌شده بر تغییرات غلظت آهن در زهاب خروجی و جذب آن در گیاه ذرت

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-14

وریا صوفی احمدی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدعلی ناصری؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ حمیدرضا متقیان


مقایسه اثرات بیوچار (Biochar) حاصل از کود گاوی و بقایای نیشکر بر ضرایب رطوبتی خاک لوم شنی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 171-178

فاطمه عیسوند رجبی؛ احمد کریمی؛ حمیدرضا متقیان؛ جهانگرد محمدی


آثار بیوچار برگ خرما بر هدایت هیدرولیکی اشباع و ضرایب رطوبتی خاک لوم رسی شنی

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 161-171

پریا نسیمی؛ احمد کریمی؛ حمیدرضا متقیان