نویسنده = احمد کریمی
آثار کاربرد بیوچار بر سرعت نفوذ آب به خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای خاک لوم شنی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 103-112

10.22034/iwrj.2022.10110.2365

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ سید حسن طباطبایی؛ حسین شیرانی


مقایسه اثرات بیوچار (Biochar) حاصل از کود گاوی و بقایای نیشکر بر ضرایب رطوبتی خاک لوم شنی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 171-178

فاطمه عیسوند رجبی؛ احمد کریمی؛ حمیدرضا متقیان؛ جهانگرد محمدی


آثار بیوچار برگ خرما بر هدایت هیدرولیکی اشباع و ضرایب رطوبتی خاک لوم رسی شنی

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 161-171

پریا نسیمی؛ احمد کریمی؛ حمیدرضا متقیان