نویسنده = جواد فرهودی
شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در مجاورت ورودی کانال آبگیر سد انحرافی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 89-98

نرگس حسینی اصلی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ محمد رستمی؛ جواد فرهودی


توسعه زمانی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست حوضچه آرامش با شیب معکوس

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 51-62

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی


برآورد ضریب دبی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی و قطاعی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 153-167

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن


تشخیص تشکیل فرم بستر کلاستری در رودخانه‌های با بستر شنی

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-9

مسعود کرباسی؛ محمد حسین امید؛ جواد فرهودی


مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 121-130

امیر کاسی؛ جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی


تجزیه و تحلیل پروفیل‌های جریان درون محیط‌های متخلخل درشت دانه

دوره 4، شماره 2، دی 1389، صفحه 81-88

محمد صدقی اصل؛ حسن رحیمی؛ جواد فرهودی؛ جمال محمد ولی سامانی