نویسنده = هادی ثانی خانی
کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-104

مهدیه دانش زاده؛ حجت کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ سعید فرزین؛ سید فرهاد موسوی


پیش‌بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه‌های هوشمند

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-168

هادی ثانی‌خانی؛ محمدرضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمد مهدی معیری


شبیه‌سازی رواناب و فرسایش خاک با استفاده از روش اتوماتای سلولی

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 123-131

هادی ثانی‌خانی؛ علی خراسانی؛ یعقوب دین پژوه