نویسنده = جهانگرد محمدی
مقایسه اثرات بیوچار (Biochar) حاصل از کود گاوی و بقایای نیشکر بر ضرایب رطوبتی خاک لوم شنی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 171-178

فاطمه عیسوند رجبی؛ احمد کریمی؛ حمیدرضا متقیان؛ جهانگرد محمدی


بررسی میزان تاثیر فازهای پدیده نوسان مادن جولیان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-90

زهرا رزقی جهرمی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ جهانگرد محمدی؛ احمدرضا قاسمی


مقایسه کارآیی رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون درختی در برآورد هدایت‌آبی اشباع و پارامتر عکس طول‌درشت‌موئینگی خاک

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 193-204

سیروس دهقانی بانیانی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حبیب خداوردی‌لو


اثر کاربری ‌اراضی مختلف حوضه سد زاینده‌رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 143-152

مهدی پژوهش؛ منوچهر گرجی؛ سید محمود طاهری؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی؛ حسین صمدی