نویسنده = مسعود کرباسی
پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 115-121

مسعود اکبری؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ مسعود کرباسی؛ داود فرسادی زاده


تشخیص تشکیل فرم بستر کلاستری در رودخانه‌های با بستر شنی

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-9

مسعود کرباسی؛ محمد حسین امید؛ جواد فرهودی