نویسنده = داود فرسادی‌زاده
مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-81

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه‌ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال‌های باز

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 119-130

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ داود فرسادی زاده


کاربرد شمع و صفحات مستغرق در تخلیه رسوبات از مخازن سد‌ها در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 165-169

میلاد عبدالله‌پور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


بررسی تأثیر پرده آب‌بند بر پایداری شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 195-204

داود فرسادی زاده؛ پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ ناصر شکری؛ سیدحسین حسینی؛ پیام خسروی نیا


بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر