نویسنده = کوروش قادری
آنالیز فازی شبکههای توزیع آب تحت شرایط کمبود فشار

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402

10.22034/iwrj.2023.13998.2435

سمیرا گوهری مقدم؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمدمهدی احمدی


بهینه‌سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با روش تکامل رقابتی جوامع (SCE)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 19-26

سارا حقیقت اندیش؛ کورش قادری؛ مرضیه محمدی؛ غلام عباس بارانی