نویسنده = امین حسنعلی پور شهرآبادی
بررسی احتمالاتی وقوع کاویتاسیون در سرریز تندآب بر مبنای نتایج مدل عددی Flow-3D

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-12

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ مهدی اژدری مقدم


بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 91-98

غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ محمد کاکویی شورکائی