نویسنده = محمد رضا امداد
تعیین برنامه مناسب آبیاری گیاهان عمده زراعی و باغی در شبکه سنتی آبیاری دشت هنام لرستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 87-95

مهدی پناهی؛ سینا ملاح؛ سعید غالبی؛ محمدرضا امداد


ارزیابی روش شاخص مقیاس به‌منظور تعیین نفوذ آب به خاک در بافت‌های مختلف

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 103-111

محمد رضا امداد؛ محسن دهقانی؛ هرمزد نقوی