نویسنده = ارش ملکیان
بررسی ویژگیهای خشکسالی هواشناسی استان خوزستان با استفاده از تئوری RUN و مدل زنجیره مارکوف

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 29-39

بهزاد عادلی؛ علیرضا نفرزادگان؛ آرش ملکیان؛ احمد نوحه گر


مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 11-19

بهنوش فرخ زاده؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه؛ ارش ملکیان


تحلیل منطقه‌ای منحنی تداوم جریان برای زیرحوضه‌های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 27-35

یاسر شهنواز؛ سید فرهاد موسوی؛ آرش ملکیان؛ جعفر دستورانی؛ مسعود سمیعی