نویسنده = عبدالرحمن محمد خانی
بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-9

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


اثر شوری کلریدسدیم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخی عناصر در سه توده گیاه دارویی کرچک (L. Ricinus communis)

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 99-109

عبدالرحمان محمدخانی؛ فاطمه عطار؛ محمدحسن صالحی؛ سعدالله هوشمند