نویسنده = عطا الله ندیری
ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش‌بینی سطح آب‌زیرزمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 95-105

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد


مدل‌سازی تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت تبریز با استفاده از مدل ترکیبی SOM-ANN

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 95-102

عطا الله ندیری؛ مرضیه داداش بابا؛ اصغر اصغری مقدم