نویسنده = محمود شفاعی بجستان
بررسی معادلات جریان و ضریب دبی دریچة سالونی بیضوی و دریچة سالونی مستطیلی در وضعیت آزاد

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-8

سید محسن سجادی؛ مصطفی نیسی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی تأثیر شیب جانبی کانال ذوزنقه ای بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3D

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 103-112

صابر ابراهیمیان؛ هومن حاجی کندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سعید جمالی؛ ابراهیم اسدی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه‌ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال‌های باز

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 119-130

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ داود فرسادی زاده


بررسی آزمایشگاهی اثر زبری کف بر تنش‌برشی و قدرت گردابه در قوس 90 درجه تند کانال مستطیلی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-88

عزیز سوزه پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ ندا شیخ رضازاده نیکو


کنترل آب‌شستگی تکیه‌گاه پل در قوس رودخانه با استفاده از سنگ‌چین

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 73-82

مهوش منصوری هفشجانی؛ محمود شفاعی بجستان


تخمین اندازه سنگ چین پایدار به‌منظور جلوگیری از پیشرفت آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش(مطالعه موردی: سد نمرود)

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 23-32

حمید تائبی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان


کنترل آب‌شستگی موضعی توسط طوقه‌های مربعی شکل در اطراف پایه پل در قوس‌های 180 درجه

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 53-60

علیرضا مسجدی؛ محمود شفاعی بجستان؛ علی مطیع