نویسنده = فرهاد میرزایی
بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری در شرایط مختلف تامین آب با استفاده از الگوریتم مورچگان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-64

مریم عزیز آبادی فراهانی؛ فرهاد میرزایی


بررسی توزیع رطوبت- نیترات و عمق نصب لاترال‌ها در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 67-77

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی


ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در 12 ایستگاه ساحلی ایران

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 217-222

بهنام آبابایی؛ فرهاد میرزائی؛ تیمور سهرابی


تأثیر زهکشی کنترل‌‌شده و شوری آب آبیاری بر عملکرد سورگوم،کاهش زه‌آب و کارآیی مصرف آب

دوره 4، شماره 1، تیر 1389، صفحه 59-66

نگار شریفی‌مود؛ فرهاد میرزائی؛ مسعود پارسی نژاد


عوامل مؤثر بر شکل خیس‌شدگی خاک در آبیاری قطره‌ای و اصلاح موقعیت قطره‌چکان در اراضی شیب‌دار

دوره 3، شماره 2، دی 1388، صفحه 9-16

رضوان السادات شریف‌‌نیا؛ فرهاد میرزائی؛ عبدالمجید لیاقت