نویسنده = مهدی ذاکری ‌نیا
مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 37-49

فواد ناصرآبادی؛ رضا قضاوی؛ مهدی ذاکری‌نیا


بررسی تأثیر توأم تنش آبی دوره‌ای و شوری ناشی از آب ‌دریای خزر بر عملکرد پنبه

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 79-86

مهدی ذاکری ‌نیا؛ رقیه افشاری؛ محمدهادی پهلوانی


تأثیر تغییر اقلیم بر خصوصیات بارندگی دوره آینده (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 75-84

بهناز یازرلو؛ مهدی ذاکری ‌نیا؛ محمد عبدالحسینی؛ حسین شریفیان