نویسنده = سید علی ایوب زاده
برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-61

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


اثر بلوک‌های کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 11-19

میرمحمود ولی نیا؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی یاسی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبگذاری بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-20

علیرضا عسکری نژاد؛ سید علی ایوب زاده؛ جمال محمد ولی سامانی


بررسی هیدرولیک فرآیند رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-63

سهیلا توفیقی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


اثر زبری سیلاب‌دشت بر هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت غیر‌منشوری

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 63-72

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سید علی ایوب زاده