نویسنده = جمال محمد ولی سامانی
برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-61

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبگذاری بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-20

علیرضا عسکری نژاد؛ سید علی ایوب زاده؛ جمال محمد ولی سامانی


بررسی هیدرولیک فرآیند رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-63

سهیلا توفیقی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


تجزیه و تحلیل پروفیل‌های جریان درون محیط‌های متخلخل درشت دانه

دوره 4، شماره 2، دی 1389، صفحه 81-88

محمد صدقی اصل؛ حسن رحیمی؛ جواد فرهودی؛ جمال محمد ولی سامانی