نویسنده = سید فرهاد موسوی
کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-104

مهدیه دانش زاده؛ حجت کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ سعید فرزین؛ سید فرهاد موسوی


بررسی الگوی آشوبی دبی جریان رودخانه دز در مقیاس‌های مختلف زمانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-92

فاطمه ادب؛ سید فرهاد موسوی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین


بررسی اثر کاربرد کاه جو به‌ عنوان فیلتر آلی برای کاهش نیترات آب زهکشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 87-96

شهاب انصاری؛ منوچهر حیدرپور؛ فرهاد موسوی


تحلیل منطقه‌ای منحنی تداوم جریان برای زیرحوضه‌های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 27-35

یاسر شهنواز؛ سید فرهاد موسوی؛ آرش ملکیان؛ جعفر دستورانی؛ مسعود سمیعی


شبیه‌سازی توزیع رسوب در مخزن سد کوثر با استفاده از الگوی توزیع رسوب مخزن سد دز

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 209-213

سید فرهاد موسوی؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


کمیت و کیفیت رسوب‌گذاری در شبکه‌های آبیاری نکوآباد و آبشار در استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 197-202

علیرضا مأمن‌پوش؛ سید فرهاد موسوی