نویسنده = حسینعلی بهرامی
آنالیز ابعادی الگوی خیسیدگی خاک از کپسول‎های رسی متخلخل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 77-85

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ فرزین نصیری صالح


بررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آن

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-8

امیر بهرامی؛ حسینعلی بهرامی؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمد بای بوردی


ویژگی‌های‌‌ هیدرولیکی کپسول‌های رسی متخلخل و تاثیر آن بر توزیع رطوبت خاک

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 131-140

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ پروین علیزاده؛ فرزین نصیری