اصول اخلاقی انتشار مقاله

تمامی مقالات ارسالی به نشریه ی  قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.