راهنمای نویسندگان

فرمت اولیه مقالات (در زمان ارسال مقاله)

فرمت نهایی مقالات (در زمان پذیرش)

فرم تعارض منافع