دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1397 
1. بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


4. کاربرد کیتوزان برای حذف کروم(VI) جهت استفاده در آبیاری

فاطمه بازاری جام خانه؛ موسی حسام؛ سید علی رضا موحدی نائینی؛ حسین شریفان


10. بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمد کاکویی شورکائی