دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1390 
1. تأثیر هندسه دهانه آبگیر بر مقدار و الگوی رسوب گذاری در آبگیر جانبی

صفحه 1-10

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


11. جذب آب توسط ریشه ذرت در شرایط تنش توأمان خشکی و شوری

صفحه 101-112

شکراله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


12. مقیاس‌بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک‌های غیرمتشابه

صفحه 113-120

بیژن قهرمان؛ محمدرضا صادقی؛ محمدرضا گهردوست‌منفرد


14. ویژگی‌های‌‌ هیدرولیکی کپسول‌های رسی متخلخل و تاثیر آن بر توزیع رطوبت خاک

صفحه 131-140

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ پروین علیزاده؛ فرزین نصیری


23. ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در 12 ایستگاه ساحلی ایران

صفحه 217-222

بهنام آبابایی؛ فرهاد میرزائی؛ تیمور سهرابی