دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1387 
2. پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی


3. ارزیابی ساختمانهای مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک

صفحه 23-32

محمد علی قنادزاده؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان