دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 39، زمستان 1399 
3. مدیریت بروز آلودگی درشبکه‌های توزیع آب شهری: مطالعه موردی

صفحه 17-22

پویا عباسی؛ فرهاد خام چین مقدم؛ سیدناصر باشی ازغدی