دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 38، پاییز 1399 
5. بهینه‌سازی تخصیص آب در دسترس بر مبنای شاخص پایداری آب زیرزمینی در حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

زینب محمودی؛ عبدالرضا بهره مند؛ خدایار عبدالهی؛ رسول میرعباسی؛ امیر سعدالدین؛ شاپور کوهستانی؛ چوقی بایرام کمکی


6. سنجش تاب آوری زیستی رودخانه با مدل‌های هوش مصنوعی(مطالعه موردی رودخانه علی آباد)

نغمه جعفرزاده؛ سید احمد میرباقری فیروزآبادی؛ طاهر رجایی؛ افشین دانه کار؛ مریم رباطی


8. تحلیل چرخه هیدرولوژی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مدل WetSpass-M

داریوش رحیمی؛ فاطمه بشیریان؛ سعید موحدی؛ رضا ذاکری نژاد


11. پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار

مسعود اکبری؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ مسعود کرباسی؛ داود فرسادی زاده