دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1395 
10. بهینه سازی مدل آسیب پذیری آبخوان با استفاده از الگوریتم GRG2

صفحه 93-100

رزگار عرب زاده؛ شهاب عراقی نژاد؛ مسعود امیرخانی؛ آرام جلالی بوربان


16. بررسی ضریب دبی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

صفحه 149-155

محمود محمدرضا پورطبری؛ شیوا توکلی؛ امیر شالچی تبریزی