دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1395 
14. تحلیل رفتار پرش هیدرولیکی در تبدیل‌های کانال روباز

رسول دانشفراز؛ حجت صادقی؛ محمد رضا نیک پور؛ فریناز شجاع


15. بررسی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه زاینده‌رود

مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ حامد محمودی کهن