دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1398 
1. مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر

صفحه 1-8

سید حسین مهاجری؛ اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ مسعود قدسیان


3. اندازه‌گیری غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه های آب شرب در شبکه آبرسانی شهر زنجان

صفحه 19-26

مهدی امانلو؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان؛ عباسعلی زمانی


4. مدلسازی عوامل اقلیمی موثر بر افت سطح آبهای زیرزمینی با رویکرد تغییر اقلیم(مطالعه موردی: دشت مشهد)

صفحه 27-38

الهام کدخدا؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمد باعقیده؛ سید علیرضا فرید حسینی


5. مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن

صفحه 39-50

مینا تاج آبادی؛ علینقی ضیائی؛ کامران داوری؛ عزیزالله ایزدی


11. بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت و مقایسه هزینه پمپاژآب از چاه با پمپ های دیزلی و برقی

صفحه 107-115

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ محسن شوکت فدایی؛ علی کرامت زاده؛ ابوالفضل محمودی


12. تحلیل اقتصادی پوشش در کانال های انتقال آب بروجن

صفحه 117-126

احسان توکلی؛ بهزاد قربانی؛ علیرضا توکلی


15. حذف نیترات از آبهای زیرزمینی بصورت درجا با منابع کربنی مایع

صفحه 147-159

فریده انصاری سامانی؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ ابراهیم علایی