دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 44، بهار 1401 
4. تاثیر تاریخ کشت و آبیاری با زهاب نیشکر خوزستان بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه

10.22034/iwrj.2022.10135.2370

قربان قربانی نصرآباد؛ علی مختاران؛ قربانعلی روشنی؛ محمدرضا زنگی


6. بررسی روش‌های حذف یون نیترات از آب آشامیدنی

10.22034/iwrj.2022.10113.2363

احمد شیرانی تک آبی؛ سعید اسدپور؛ ابوالفضل سمنانی