تعیین هدررفت واقعی آب و شاخص‌های عملکرد نشت درشبکه آبرسانی شهر لار

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش قسمتی از شبکه توزیع آب شهر لار به‌عنوان محدوده مطالعاتی برای محاسبه مقادیر حجم هدر رفت آب و شاخص‌های عملکرد نشت در شبکه انتخاب شد. با نصب کنتور مغناطیسی و دیتالاگر در ورودی شبکه مورد نظر و نصب فشارسنج‌های دیجیتال فشار و دبی در فواصل زمانی ?? دقیقه‌ای ثبت شد و شاخص‌های عملکرد نشت شامل ILI,UBRL,TIRL تعیین شدند. بر اساس نتایج این پژوهش هدررفت واقعی آب بین ?‎/??%-?‎/??% با میانگین ?‎/??%،‏ TIRL بین ?‎/???-?‎/?? با میانگین ?‎/??? لیتر در روز به ازای هر انشعاب،‏ UBRL بین ?‎/??-?‎/?? با میانگین ?‎/?? لیتر در روز به ازای هر انشعاب و ILI بین ?‎/?-?‎/? با میانگین ?‎/? است که بیانگر وضعیت نامطلوب شبکه آب است. مقدار متوسط نشت قابل بازیافت برای هر انشعاب ?‎/??? لیتر در روز به ازای هر انشعاب است که با توجه به تعداد انشعاب سرویس (?????)،‏ نشت قابل بازیافت در کل شبکه ?????? مترمکعب در سال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of real water loss and leakage performance indicators in the water distribution network of the Lar city

نویسندگان [English]

  • m n
  • m r
چکیده [English]

In this research, a part of the distribution network in Lar city was selected for the calculation of real loss volume and leakage indicators in the network. Magnetic flow meter, data logger, and digital Dickson pressure gauge were installed at the input of the network. The pressure and flow rate were recorded in ?? minutes time intervals. Then, on various stages of research real water loss and leakage performance indicators, including ILI, UBRL and TIRL were calculated. Based on the results, the real water loss was between ??.?-??.?% with an average of ??.?%. The Technical indicator for real losses (TIRL) during measured periods were in the range of ??.?-???.? lit.d-?.con-? with the mean of ???.? lit.d-?.con-?. Unavoidable background real losses (UBRL) were between ??.?-??.? with the mean of ??.? lit.d-?.con-? and infrastructure leakage index (ILI) was between ?.?-?.? with the mean of ?.?, which indicate that the network condition is undesirable. The mean recyclable leakage for each connection is ???.? lit. d-?. con-?, which considering the number of service connections (?????), the total recyclable leakage in water distribution network in Lar city is ?????? m?.year-?.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water distribution network.-Water loss-Lar City-Leakage performance indicators-