واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای کلزا در شرایط مزرعه

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop برای کلزا رقم هایولا ??? در شرایط مزرعه‌ای انجام شد. آزمایش‌ها در یک خاک سیلتی لوم در منطقه دهلران استان ایلام با روش آبیاری جویچه‌ای و آرایش دو ردیف کاشت روی پشته تحت مدیریت کشاورزان در دو مزرعه چهار (مزرعه A)‎ و یک هکتاری (مزرعه B)‎ انجام شدند. بدین منظور در آذر ماه سال ???? اقدام به کشت کلزا کرده و اندازه‌گیری‌های لازم از جمله اجزای بیلان آب،‏ اندازه‌گیری مراحل رشد و توسعه گیاه تا زمان برداشت محصول انجام شد. از داده‌های اندازه‌گیری شده در مزرعه A برای واسنجی و از داده‌های مزرعه B برای اعتبار‌سنجی مدل استفاده شد. مقدار آب مصرفی (تبخیر و تعرق گیاه) و عملکرد دانه کلزا در فصل زراعی مربوطه برای مزرعه چهار هکتاری به‌ترتیب m?/ha ???? و kg/ha????،‏ و برای مزرعه یک هکتاری،‏ مقدار آب مصرفی m?/ha ???? و عملکرد kg/ha ???? با مدل برآورد شد. کارایی مصرف آب با مدل AquaCrop،‏ در مزرعه‌های A و B به‌ترتیب ??‎/? و ??‎/? کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد که سازگاری خوبی با مقادیر اندازه‌گیری شده در مزرعه‌های مورد مطالعه داشت (??‎/? و ??‎/? kg/m? به‌ترتیب در مزارع A و B)‎. مدل عملکرد محصول،‏ تغییرات رطوبت خاک،‏ عمق توسعه ریشه و وزن اندام هوایی را به خوبی در مزرعه‌های مورد مطالعه پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and validation of the AquaCrop model for canola in the field

نویسندگان [English]

  • h a
  • f a
چکیده [English]

In this study, the AquaCrop model was calibrated and validated to estimate yield and water productivity of canola (cultivar Hyola ???) under farm conditions. The experiments were carried out in two farms with an area of one (field A) and four (field B) hectares with a silty loam soil under furrow irrigation in Dehloran, Ilam province. Seeds were planted in both fields during November ?? to ??, ????. Field data including water balance components, plant growth and development stages, biomass and yield were measured during the growing season. The data collected from field A were used for model calibration and the data collected from field B were used for model validation. Amount of consumed water and grain yield for the four-hectare farm (field A), were ???.? mm and ???? kg/ha, respectively. They were ???.? mm and ???? kg/ha for one-hectare farm (field B). The model predicted the yield for the four-hectare and one-hectare farms ???? and ???? kg, respectively. The measured value of water use efficiency (WUE) for the fields A and B were ?.?? and ?.?? kg/m? while the predicted values by AquaCrop model were ?.?? and ?.?? kg/m?, respectively. The obtained results showed a good agreement between measured and predicted values of soil water content, root depth and biomass in the studied fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehloran-Canola-AquaCrop-Water use efficiency-