تغییرات درجه میان‌بری و شکل چم‌های در قسمتی از رودخانه کارون با استفاده از فناوری سنجش از دور

نویسندگان

چکیده

چم‌ها از شاخصه‌های مهم تغییرات محیطی به شمار می‌آیند. تحقیق حاضر برای اولین بار در کشور برای بررسی تغییرات درجه میان‌بری و شکل چم‌ها در رودخانه کارون با استفاده از تصاویر سنجنده‌های TM و ETM+ ماهواره لندست سال‌های ???? و ???? به کمک سنجش از دور انجام شد. در این تحقیق پارامترهای مورفولوژیکی ?? چم در بازه‌ای به طول ??? کیلومتر از رودخانه کارون برای هر دوره تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین t جفتی نشان داد که تغییرات در مقدار درجه میان بری در طی سال‌های ???? تا ???? دارای اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد است. برای تعیین تأثیر تغییرات برخی از پارامترهای چم بر تغییرات درجه میان‌بری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج مدل نشان داد که در صورت تغییر در درجه میان‌بری تغییرات دامنه پیچ و خم در کناره نیز به صورت کاهشی است. همچنین نتایج همبستگی اسپیرمن نشان داد که تغییرات در پارامترهای درجه میان‌بری و حالت شکل چم به شدت به یکدیگر وابسته هستند. به طوری که همبستگی معنی‌داری بین تغییرات درجه میان‌بری و شکل چم در سطح معنی‌داری یک درصد وجود دارد. به طوری که با افزایش درجه آب‌بندی اشکال چم نیز به صورت U و ? شکل در می‌آیند و چم تمایل به بسته شدن پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sealing degree and meander shape changes in a part of Karoon river using -- ote sensing techniques

نویسندگان [English]

  • s y
  • m v
  • s m
چکیده [English]

The most important indicators of environmental changes are meanders. For the first times, this study was carried out investigation of sealing degree and morphology changes of meander in Karoon River using TM and ETM+ instruments images of Landsat satellite and remote sensing in ???? and ????. In this research, morphological parameters of ?? meanders were determined at ??? km of Karoon River in two mentioned years. The results of t student test showed that sealing degrees have a significant difference at ?% level in years ???? and ????. The multiple linear regressions were used for the sealing degree changes and some meander parameters changes. The modeling results showed that the meander length (L) have reduces, if sealing degree changed. Also, the results of Spearman correlation showed that sealing degree and meander shape correlated strongly. Therefore, there are significant correlations between changes of sealing degree and meander shape in the level of ? percent. By increasing the sealing degree, the meander shape changed to U and ? shapes and meander tended to be closed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sealing degree.-River morphology--- ote sensing-Karoon River-Meander-